0 - 0,00
Ostoskorissa ei ole tuotteita.

Ensiapuvalmius työpaikoilla ja koulutusvähennys

cropped image of woman holding first aid kit in hands
Ensiapuvalmius työpaikoilla ja koulutusvähennys 2

Ensiapuvalmius työpaikoilla tarkoittaa sitä, että työpaikalla on olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, tarpeellinen ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta. Työnantajan on nimettävä yksi tai useampi työntekijä ensiaputehtäviin sekä huolehdittava heidän koulutuksestaan ja varusteistaan.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia tarvittavan ensiavun järjestämisestä työntekijöille ja muilla työpaikalla oleville henkilöille, joista yritys on vastuussa.

Työterveyshuolto toimii asiantuntijana työpaikan ensiapuvalmiuden suunnittelussa ja järjestämisessä. Järjestämisestä kuitenkin vastaa työnantaja. Työterveyshuolto arvioi ensiapuvalmiutta työpaikkaselvityksen avulla, joka tehdään työterveyshuollon toimesta, yhdessä työnantajan kanssa. Työterveyshuollolla on velvollisuus arvioida ensiapuvalmiuden tarve työpaikalla ja määritellä myöskin riittävä ensiapuvalmiuden taso, joka pitää sisällään ensiapukoulutettujen määrän, ensiapukurssien sisällön sekä tarvittavien ensiaputarvikkeiden laadun ja määrän. Ensiapuvalmiuden kartoittamisessa huomioidaan tehtävä työ, työympäristön vaaratekijät- ja erityispiirteet ja kaikki muut seikat, jotka ovat merkityksellisiä ensiapuvalmiuden arvioinnissa.

Ensiapukoulutettavien työntekijöiden määrää arvioidessa huomioidaan se, miten työtä tehdään. Jos kyseessä on vuorotyö, tulee työvuorot suunnitella niin, että jokaisessa työvuorossa on riittävä määrä ensiapukoulutettuja henkilöitä.

Ensiapuvalmius yhteisellä työpaikalla

Jokainen työnantaja on vastuussa omista työntekijöistään ja heidän turvallisuudestaan. Ensiapuvalmiuden suunnittelussa lähtökohtana tai oletuksena ei voi olla se, että riittävä ensiapuvalmius olisi järjestetty jonkun muun työnantajan toimesta. Yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä (Tilaaja) työnantaja tai rakennustyömailla rakennuttaja/päätoteuttaja on vastuussa siitä, että ensiapuvalmius toteutuu asianmukaisesti ja, että näistä ohjeistuksista, käytännöistä ja toimenpiteistä on ohjeistettu riittävästi kaikkia alueella työskenteleviä.

Ensiapuvalmiutta koskeva lainsäädäntö

Työturvallisuuslaki (738/2002) 8, 10, 44–47 §

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 14. luku

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) 4–6 ja 11 §

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 12, 15 ja 17 §

Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (708/2013) 4, 6, 10 ja 11 §

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 8 §

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015)

Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) 23 §

Koulutusvähennys tarkoittaa työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä, muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentämistä, tarjoamalla suunnitelmallista koulutusta edellä mainittujen asioiden kehittämiseen. Koulutusvähennys on työnantajan verotuksessa tehtävä lisävähennys, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.

Lue lisää Verohallinnon sivuilta: Työnantajan koulutusvähennys

Ensiapukoulutuksien koulutusvähennys

Verkkokursseina suoritettavista ensiapukoulutuksistamme on mahdollista saada koulutusvähennys. Verkkokursimme täyttävät verottajan edellytykset koulutusvähennykseen oikeuttavasta koulutuksesta. Edellytykset koulutusvähennykselle: Koulutukset ovat vuorovaikutteisia, suorittaja aktivoidaan etenemään koulutuksessa ja suorittajan oppimista seurataan. Pidätämme oikeuden muutoksiin sekä tietojen oikeellisuuteen.

Kategoria

Ohjeet